ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินงานพัฒนามิติต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ โดยเฉพาะในมิติสิ่งแวดล้อม การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยพัฒนาสู่ต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยจะดำเนินการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง เป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนร่วมกันบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการหลวง เป็นการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือระหว่างปี 2565-2570

ข่าวอื่นในหมวด