เช้าข่าว 7 สี

มท.ส่งเสริมทำสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

เช้าข่าว 7 สี - ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ ให้ผู้ว่าฯ​ ทุกจังหวัด แก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ​ พร้อมให้ใช้จวนผู้ว่าฯ ทำสวนครัว​ตัวอย่าง​ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ที่ไม่ใช่เฉพาะลดรายจ่ายเท่านั้น

นายสุทธิพงษ์​ จุลเจริญ​ ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ดังนั้น จึงมีข้อสั่งการด่วน​ที่สุด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแก้ไข​และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน โดย​ จัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด​ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา และห้ามให้มีการกักตุนสินค้า เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา โดยให้ใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัด​ หรือ​ สถานที่เหมาะสม​ รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนช่วยกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กันทุกหลังคาเรือนด้วย รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ โคก หนอง นา โมเดล ในการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต และการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน​ พร้อมเชิญชวนกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม OTOP และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในการจัดอบรม หรือฝึกสอนวิชาชีพ เช่น ทำอาหาร การจำหน่ายพืชผักสวนครัว หรืออาหาร ราคาประหยัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำ ทุกจังหวัดต้องรายงานผลการดำเนินงาน ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565