ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครบ 50 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 14.12 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ครบ 50 ปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2565 ภายใต้แนวคิด "Redesigning Future Education : การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต" มีกิจกรรม อาทิ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในยุค 4.0, การบรรยายที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน เช่น การแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สามารถรับชมได้ทาง Facebook IPST Thailand : และยูทูป IPST Channel

โอกาสนี้ ทรงฟังศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. บรรยายเรื่อง การออกแบบการศึกษาแห่งอนาคต กล่าวถึงประเทศไทยที่กำลังเผชิญกับความท้าทายจากโลกยุควูก้า ที่ผันผวน ไม่แน่นอน มีความซับซ้อน คลุมเครือ ประกอบกับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความท้าทายของการศึกษา สสวท. จำเป็นต้องจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนดำรงชีวิตในโลกยุค นิว นอร์มอล เรียกว่าการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มุ่งสร้างให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตด้วยเจตคติที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมได้ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการสาธิตใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ "Project 14" เป็นสื่อการเรียนรู้จากหนังสือที่ สสวท. ผลิตขึ้น จำนวน 120 เล่ม ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำเป็นคลิปวีดิทัศน์ตามหลักสูตรในห้องเรียน เชื่อมโยงหลักสูตรกับชีวิตจริง มีตัวอย่างสาธิตช่วยสร้างความเข้าใจและปฏิบัติได้ ใช้งานสะดวก จากการทดลองใช้พบว่า เรียนสนุก เข้าใจง่าย

นิทรรศการผลการอบรมครูด้านโค้ดดิ้ง สำหรับโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนพระปริยัติธรรม อบรมไปแล้ว 289 โรงเรียน ช่วยสร้างทักษะการสอนและสร้างความมั่นใจให้ครู เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดได้ถูกต้อง ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างมีเหตุผล ประยุกต์ใช้ความรู้แก้ปัญหาในขีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

ส่วนนิทรรศการการผลิตสื่อ 65 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง สสวท.รับผิดชอบจัดทำชุดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะนี้จัดทำระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แล้วเสร็จ 73 หน่วยการเรียนรู้ นำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวม 35 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ตาก และนราธิวาส ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำไปเผยแพร่ทางเว็บไชต์ เพื่อให้ครูโรงเรียนอื่นดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ด้วย

สสวท. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักคือ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สร้างสื่อรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัล ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาครูซึ่งเป็นกุญแจสำคัญให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและวิธีการสอนใหม่ ๆ พัฒนาศักยภาพเยาวชน ทั้งกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้อยโอกาส หรือกลุ่มที่มีความบกพร่อง ในทศวรรษที่ 6 สสวท. จะมุ่งสร้างมิติใหม่ของการศึกษาให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งผ่านการเรียนรู้ให้สามารถเรียนนอกห้องเรียน และเรียนรู้แบบปกติควบคู่กัน และยังมีภารกิจในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมนำประเทศ สานต่อโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ, โครงการทุน พสวท. เพื่อสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

ข่าวอื่นในหมวด