ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และยะลา

เวลา 10.32 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 64 คน ในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ได้เปิดเรียนปกติ แบบ On-Site

ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียนฯ ซึ่งบริโภคน้ำฝนผ่านเครื่องกรองน้ำระบบ RO พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จึงได้ล้างทำความสะอาดภาชนะ เปลี่ยนไส้กรองสารกรอง และหยดคลอรีนน้ำช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกันนี้ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่งในสังกัด อาทิ กรมชลประทาน ปรับปรุงลอกฝายเดิมเพื่อให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น และสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มในชุมชน นอกจากนี้ได้สำรวจพื้นที่เตรียมสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้

จากนั้น ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 7 คน รวมทั้งที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท 10 คน ประกอบอาชีพครู และอาชีพส่วนตัว

แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยทางวิชาการ และจริยธรรมสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพืชศึกษา คือ กระวาน พืชพื้นถิ่นพบมากโดยเฉพาะชุมชนบ้านเขาวัง นำไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหาร และสร้างรายได้ และทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง โปรแกรมสแครช (Scratch) เป็นโปรแกรมภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เด็กสามารถสร้างเกม และนิทานอย่างง่ายได้

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระวานบ้านเขาวัง นำกระวานมาทำเป็นอาหาร และของใช้ เช่น สบู่, กิจกรรมฝึกอาชีพ ฝึกการปฏิบัติจริง เช่น การนำกระวานมาทำเป็นอาหาร โดยมีผู้ปกครองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเวรประกอบอาหาร

โรงเรียนยังจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผัก ถั่วเมล็ดแห้ง และไม้ผล, เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน มีผลผลิตเพียงพอ และยังจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน โดยจัดครูไปให้ความรู้ และสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น จัดทำโครงการวิถีสหกรณ์สู่ชุมชน ให้มีการบันทึกรายรับ รายจ่าย การทำบัญชี

ในการนี้ ทอดพระเนตรกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ เป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่า และผู้ปกครอง จัดตั้งเมื่อปี 2554 มีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องถม ปัจจุบันมีสมาชิก 21 คน จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ที่อาคารกลุ่ม, ร้านภูฟ้า และทางออนไลน์ ในการนี้ มีพระราชดำรัส ในการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็นในการส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ตามที่ขอพระราชทาน เช่น กล้องถ่ายรูป ที่ผ่านมา วิทยาลัยฯ ได้แนะนำการจำหน่ายทางออนไลน์, การพัฒนาเว็บเพจ และการฝึกอบรมพัฒนาทักษะหลักสูตรต่าง ๆ โดยร่วมกับหน่วยงาน และประชาชน ในการสนองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "จงรักษาศิลปะของชาติอันนี้ไว้ให้ดี"

เวลา 16.19 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 บ้านไบก์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่รับผิดชอบกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 115 คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม 12 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีผลประเมินการฟัง พูด และอ่าน ผ่านเกณฑ์ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านการเขียน ได้ส่งเสริมกิจกรรมวาดรูปประกอบคํา มีการจําแนกคําออกมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคํามากขึ้น

จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการขอคำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีน โดยเชื่อมโยงผู้ป่วยจากโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียน เพื่อขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะลา สำหรับโครงการสุขศาลาพระราชทาน ตั้งขึ้นในปี 2549 ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและคนในชุมชนพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย รวม 4 คน แล้วทอดพระเนตรการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมเล่านิทานของชั้นอนุบาล 3 ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ให้ครูลงพื้นที่แจกใบงาน ติดตามผล และประกอบอาหารกลางวันแจกจ่ายนักเรียน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การแปรรูปอาหาร สหกรณ์ และห้องเรียนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อปี 2557 และดำเนินงานต่อเนื่อง ในการนี้ ทอดพระเนตรชาขี้เหล็ก ผ้ามัดย้อมจากใบขี้เหล็ก และโคมไฟรังมด โดยมีพระราชดำรัสชมเชยนักเรียนและครู ตชด. ที่ดำเนินโครงการฯ แล้วทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ มีเนื้อสัตว์เพียงพอบริโภค โดยได้ปลูกถั่วครกเพื่อเพิ่มปริมาณถั่วเมล็ดแห้ง รวมถึงปลูกสับปะรดและกล้วยเพิ่มบริเวณบ่อปลาและรั้วโรงเรียน เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต นอกจากนี้ ได้ขยายความรู้สู่ชุมชนโดยจัดครูเข้าไปให้คําแนะนําผู้ปกครองด้านการปลูกพืชผัก การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และการทำบัญชีครัวเรือน ปัจจุบัน โรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้ 7 ฐาน อาทิ การปลูกพืชผัก การทําปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ และการประมง ในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานและประชาชน มาศึกษาดูงาน 90 ครั้ง รวม 150 คน

ข่าวอื่นในหมวด