7HDร้อนออนไลน์

ยกฟ้อง 4 ขรก. อดีตกรรมการอนุมัติจัดซื้อรถดับเพลิง กทม. ศาลชี้จำเลยอนุมัติไปตามขั้นตอน ไม่มีเจตนาทุจริต

วันนี้ (18 ม.ค.65) ศาลฎีกาแผนกอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคําพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีรถดับเพลิงกรุงเทพมหานคร ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายสุวิทย์ ศิลาทอง น.ส.สุทิพย์ ทิพย์สุวรรณ พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนสิริ พ.ต.ท.รักศิลป์ รัตนวราหะ ในฐานะกรรมการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีพิเศษ

คดีนี้เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้จําเลยทั้ง 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการมีอํานาจหน้าที่ บริหารโครงการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร แต่การที่ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีต ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. นําร่าง A.O.U. ให้คณะกรรมการบริหารโครงการดังกล่าวพิจารณาก่อนลงนาม เพียง 1 วัน จึงเป็นที่สงสัยว่าเป็นการกระทําเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงในการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงที่มีราคาสูงมิให้จําเลยทั้ง 4 ล่วงรู้ เพื่อให้การพิจารณาร่าง A.O.U. ผ่านไป ได้โดยเร็ว

ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของจําเลยทั้งสี่ในฐานะ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เห็นว่า อํานาจของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษให้ต้องจัดซื้อตามราคาที่กําหนดมาแล้ว อีกทั้งการแต่งตั้งจําเลยทั้ง 4 ก่อนจะมีการลงนามซื้อขายเพียง 7 วัน เป็นการจํากัดให้จําเลยมีเวลาดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่ให้น้อยที่สุด การแต่งตั้งจําเลยทั้ง 4 จึงเป็นเพียงเพื่อให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 จึงยังฟังไม่ได้ว่าการจัดซื้อรถดับเพลิง เรือดับเพลิง และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยในราคาสูงนั้น เกิดจากการที่จําเลยทั้ง 4 ไม่ได้ตรวจสอบหรือสืบราคาเปรียบเทียบ

นอกจากนี้ ก็ไม่ปรากฏ ผลประโยชน์อย่างอื่นจากการกระทําดังกล่าวที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงเจตนาของจําเลยทั้ง 4 ว่าต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทน

ทั้งคดีอาญาศาลต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงจะถือเอาข้อเท็จจริง ในคดีก่อนมาผูกพันเทียบเคียงสําหรับการกระทําที่แตกต่างกัน โดยที่จําเลยทั้ง 4 ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีด้วยไม่ได้ คําพิพากษาที่โจทก์อ้างไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าจําเลยทั้ง 4 มีเจตนาในการกระทําความผิดร่วมกับ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องจําเลยทั้ง 4 มานั้น องค์คณะผู้พิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ เสียงข้างมากเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน