ห้องข่าวภาคเที่ยง

ลุ้นศาลปกครองฟื้นคดีโฮปเวลล์

ห้องข่าวภาคเที่ยง - วันนี้ลุ้นศาลปกครอง จะรับหรือไม่รับพิจารณา กรณีกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย เสนอคำร้องขอฟื้นการพิจารณาคดีโครงการก่อสร้าง โฮปเวลล์ ใหม่ อีกครั้ง

กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังคงเดินหน้าเสนอคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย ให้กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย)จำกัด กรณีการดำเนิน โครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือ โฮปเวลล์

เนื่องจากพบประเด็น เรื่องการนับอายุความฟ้องคดี ตามตัวบทกฎหมาย แม้ว่าก่อนหน้านี้ ศาลปกครองสูงสุด เคยพิจารณาคดีไปโดยละเอียดแล้วครั้งหนึ่ง ราวปี 2562 และมีความเห็นว่า กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น รวม 11,888 ล้านบาท และดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟฯ ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับตั้งแต่คดีถึงที่สุดไปแล้ว ซึ่งจนถึงวันนี้ กระทรวงคมนาคม และการรถไฟ ก็ยังคงชะลอการจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่เดินหน้าร้องต่อศาลให้ฟื้นคดีมหากาพย์นี้อีกครั้ง ซึ่งวันนี้น่าจะมีความชััดเจนว่า ศาลปกครองสูงสุด จะรับ หรือไม่รับคำร้องครั้งนี้