7HDร้อนออนไลน์

มท. สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาหมูแพง พบกักตุนดำเนินคดีเด็ดขาด

ปัญหาหมูแพง วันนี้ (19 ม.ค.65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้เข้ามาเร่งแก้ปัญหานี้ โดยเข้าควบคุมดูแลเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกร โดยประสงค์จะให้เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด เพื่อจะได้นำเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 อย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ มีข้อสั่งการดังนี้ 
1.ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AS F) โดยมอบหมายปศุสัตว์จังหวัดเป็นเลขานุการ
2.เร่งสำรวจข้อมูลฟาร์มสุกร/จำนวนสุกร/ผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรค ASF ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเตรียมมาตรการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3.กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับ การเคลื่อนย้ายสุกรและซากให้เป็นไปตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด

4.มอบหมายสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตรวจตราป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร และกำกับดูแลร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ให้ติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน
5. ให้อำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบสุกรป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
6.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและช่วยเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุให้ทราบผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผ่านหมายเลขโทรศัพท์1567 ทันที

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งตรวจสอบข้อมูลและความจำเป็นในการตรวจตราสินค้าบริโภคอุปโภคอื่นๆ ไม่ให้ขึ้นราคาด้วย รวมถึงขอให้อธิบดีกรมการปกครองกำชับกวดขันให้ป้องกันจังหวัด และนายอำเภอทุกแห่งเร่งดำเนินการแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบด้วยทุกวันจันทร์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ