ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : 4 ปี ยังแก้ไม่ได้ ปัญหาเลี้ยงนกอีแอ่นในเขตชุมชนทุ่งยาว

ข่าวภาคค่ำ - ติดตามเรื่องการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่น ในพื้นที่ชุมชนของเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง ที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาว่าได้รับผลกระทบ และคอลัมน์หมายเลข 7 ได้นำเสนอ กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำสั่งให้แก้ไข ข้ามปีมาแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไร ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

นี่เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนของเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งสะท้อนผ่านคอลัมน์หมายเลข 7 ขณะลงพื้นที่ติดตามข้อพิพาทเรื่องการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่นในเขตชุมชน หลัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะคำสั่งให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จากการดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัย เพื่อใช้เลี้ยงนกอีแอ่นในที่ดินชุมชน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อน ทั้งจากมลภาวะทางเสียง กลิ่น และปัญหาสุขภาพ

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งยาว ในฐานะท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ ยอมรับว่า การแก้ปัญหามีปัจจัยที่ทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ ที่ผ่านมาเทศบาลและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารเลี้ยงนกอีแอ่น สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยุติการเลี้ยง ซึ่งต่อมาได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ

ในคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะคำสั่งให้แก้ไขปัญหา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำหนดให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง แต่จากการติดตามของคอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า การดำเนินการยังเป็นไปด้วยความล่าช้า

ความล่าช้าในการออกกฎระเบียบหรือแก้ไขกฎหมาย ทำให้ทุกวันนี้นกอีแอ่นยังขยายพันธุ์บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้า เหนือหลังคาบ้านของชาวบ้านในเขตชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งยาว ขณะที่ข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับผู้ประกอบการ ก็ยังคงเรื้อรังต่อเนื่องมานานจนเข้าสู่ปีที่ 4