ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา 09.08 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้ถวายปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ 2 รูป แล้วพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน, พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 23 คณะ 4 วิทยาลัย และ 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และ 1 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ รวม 2,825 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายนับได้ว่ามีความรู้สูง ย่อมเป็นความหวังของประเทศชาติ ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวม การจะทำให้ได้ดังที่กล่าวในยุคสมัยที่วิถีชีวิตของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น บุคคลต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้บัณฑิตหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้มีความคิดจิตใจที่เปิดกว้าง มีความรู้ที่ลึกซึ้ง กว้างขวาง หลากหลาย มีความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกตรงตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสำคัญ แต่ละคนต้องระลึกไว้เสมอว่า การประพฤติตนปฏิบัติงานบนพื้นฐานของคุณธรรมเท่านั้น ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างผาสุก มั่นคง และมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง”

หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2561 และ 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน และปริญญาตรี 20 คน โดยได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ ตรงตามวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา

ส่วนโครงการวิจัยสร้างสรรค์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้าทอมือคุณยายหง่วน บ้านมาบหม้อ ชื่อผลงาน "ผ้าทอทะเลชลบุรี" เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอขาวม้าดั้งเดิม และแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยจากผ้าขาวม้า เป็นการสืบสานตำนานผ้าทอมือระหว่างบ้านปึก-อ่างศิลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม โดยได้แนวคิดสร้างสรรค์จากการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงการออกแบบถ่ายทอดรูปแบบเมืองแห่งท้องทะเล และความรู้สึกของแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพา สนองพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2544 โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ วิจัยและสำรวจทรัพยากรชีวภาพทางทะเลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ภายใต้การดำเนินงานโดยกองวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 7 และแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ กรอบการใช้ประโยชน์, กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึก

นอกจากนี้ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย โครงการ จันทบุรี Hybrid Design Project : นครนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตสินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนจันทบุรีอย่างยั่งยืน (จันทบุรีโมเดล) โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัตว์กลุ่มหอย ที่พบในภาคตะวันออก และคณะอัญมณี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "เฉลิมเทพรัตนมณีศรีบูรพา" พลอยเจียระไนเหลี่ยมพิเศษ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562

ข่าวอื่นในหมวด