ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เชิญถุงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 720 ชุด และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก จำนวน 725 ชุด ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ, โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎร บ้านทุ่งต้นงิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมพบปะพูดคุย เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในลักษณะศูนย์สาธิต ส่งเสริมอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ การจ้างงานเพื่อช่วยเหลือราษฎร ปัจจุบัน ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบัน ดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำห้วยสาขาในเขตพื้นที่โครงการฯ 22 อ่าง สระเก็บน้ำ 24 สระ และบ่อบาดาล 45 แห่ง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่สวนลำไย ประมาณ 40,000 ไร่ และก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านท่ากอม่วง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อส่งน้ำ และบ่อพักน้ำ 3 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยมะควัด ที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ได้ประมาณ 2,000 ไร่ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ได้นำกล้าไม้แจกจ่าย และปลูกป่าเพิ่มเติมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่ง และเพาะชำกล้าหญ้าแฝก เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ลาดชัน ลดการกัดเซาะและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน

ข่าวอื่นในหมวด