ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครนายก

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ตั้งแต่ปี 2547 ในหลายมิติ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 185,000 ไร่ และช่วงฤดูแล้งกว่า 60,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 96 หมู่บ้าน 9,104 ครัวเรือน ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่พื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอปากพลี อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยการผันน้ำจากเขื่อนฯ ชำระล้างดินเปรี้ยวควบคู่กับการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรด และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยพืชสด รวมถึงภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

ในช่วงบ่าย เดินทางไปพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหินตั้ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบปะพูดคุยกับราษฎรถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี แหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในตำบลหนองแสง และติดตามกิจกรรมการเกษตรของ นางวรรณเพ็ญ ธูปจีน ราษฎรบ้านท่าซุง ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง เกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์จากเขื่อนฯ แต่อยู่นอกเขตคลองส่งน้ำ สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ทั้งพืชผัก และผลไม้ นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561-2563 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรแบบผสมผสาน จากเดิม 20,000 บาท เพิ่มเป็น 186,200 บาท

ข่าวอื่นในหมวด