ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มุ่งเน้นที่คณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ รองรับการปรับตัวในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวน และยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นการส่วนตัว และนำเสนอเสียงสะท้อนจากนักศึกษา รวมทั้งรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โอกาสนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมชมการจัดการเรียนการสอนสาขาปฐมวัยด้วย

ข่าวอื่นในหมวด