7HD ร้อนออนไลน์

ปคบ. ลงตรวจอีกครั้ง โรงแช่แข็ง รับแช่เนื้อหมู 200,000 กก.

วันนี้ 21 มกราคม 2565 นี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) จะลงพื้นที่เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ที่ห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา และดำเนินการตามกฎหมาย

เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ทีมชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ โดยด่านกักกันสัตว์สงขลา ได้เข้าตรวจสอบห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการเคลื่อนย้ายซากสุกรแช่แข็งเข้าห้องเย็นดังกล่าว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 211,361 กิโลกรัม และพบว่า ณ วันที่เข้าตรวจสอบมีซากสุกรคงเหลือในคลัง 201,650.90 กิโลกรัม ซึ่งไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของซากสุกรได้ จึงได้ดำเนินการทำการอายัดซากสุกรดังกล่าวไว้ เพื่อรอการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ประชุมได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2565 โดยใช้อำนาจตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วยที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2565 นี้ และขยายผลอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร