ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง แก้ปัญหาบ้านรังนกทุ่งยาวเรื้อรัง

ข่าวภาคค่ำ - ตามต่อกับปัญหาเรื้อรังเรื่องการดัดแปลงอาคารเลี้ยงนกอีแอ่นในพื้นที่ชุมชน ของเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว หลังคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ ล่าสุด คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมหาทางออก ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ทางจังหวัดเข้ามาเป็นหน่วยงานกลาง การประชุมครั้งนี้จะได้ข้อยุติหรือไม่ ติดตามพร้อมกัน

20 มกราคม 2565 ปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน กับผู้ประกอบการบ้านนกอีแอ่น ในชุมชนเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด มีผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหาทางออก

เพื่อแก้ไขปัญหา ระงับเหตุความขัดแย้งและข้อพิพาทระหว่างรอการพิจารณาแก้ไขกฎหมายผังเมือง ตามคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะคำสั่งให้แก้ไขปัญหาของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง ที่ประชุมได้เสนอให้ทางจังหวัดเข้ามาเป็นหน่วยงานกลาง เป็นแกนหลักในการแก้ปัญหา จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ เชิญชาวบ้านและผู้ประกอบการเลี้ยงนกร่วมหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

ความไม่เชื่อมั่นในการทำงานของท้องถิ่น และความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งต้องการให้ยุติอาคารเลี้ยงนก ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด ซึ่งมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน เตรียมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นตัวกลาง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบ ระงับปัญหาข้อพิพาท ตามข้อเสนอในที่ประชุม