ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ จังหวัดน่าน สระบุรี และเพชรบูรณ์

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายอำเภอ 15 อำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร ด้วยทรงห่วงใยปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎรทุกหมู่เหล่า

ส่วนที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงปัจจุบัน จังหวัดสระบุรี มีการทำลายสุกรที่เข้าข่ายต่อการติดโรคระบาดแล้ว 889 ตัว จากเกษตรกร 8 คน ในพื้นที่อำเภอวังม่วง อำเภอเมือง อำเภอหนองโดน และอำเภอหนองแซง โดยจังหวัดฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ ตามแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในสุกรอย่างเข้มงวด

และที่กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โปรดให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ จำนวน 2,074 คน มีสุกรรวม 252,993 ตัว โดยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างเข้มงวด ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการติดโรคดังกล่าวในพื้นที่

ข่าวอื่นในหมวด