ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.12 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนทระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ด้วย

เวลา 17.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 92 ปี

นายจริย์ ตุลยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2472 เป็นบุตร พระยาประวัติสุทธิกรณ์ กับนางเมี้ยน ตุลยานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ด้านชีวิตการทำงาน เริ่มรับราชการเป็นนายช่างตรี และเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ จนเป็นอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 19 โดยได้มีโอกาสปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านงานชลประทาน งานโครงการพระราชดำริ และงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังเกษียณอายุราชการยังทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อาทิ กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานกรรมการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานก่อสร้างวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก และเป็นไวยาวัจกร วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก, กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ที่ปรึกษา สำนักงาน กปร. สำนักนายกรัฐมนตรี, และสมาชิกวุฒิสภา ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางสดใส ตุลยานนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

เวลา 17.37 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุ วัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ นางประภา บุนนาค ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวจากความชรา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สิริอายุได้ 103 ปีเศษ

นางประภา บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2461 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรีของ พระพิศาลสุริยศักดิ์ (เทิน บุนนาค) กับนางฝัน บุนนาค (สกุลเดิม สินธุสาร) มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน รวม 5 คน เมื่อจบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่บิดาไปรับราชการอยู่ขณะนั้น นางประภา ได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของเจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นคุณย่า และได้เข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา จึงได้รับการอบรมเลี้ยงดู เรียนรู้วิถีชีวิตชาววัง ในแบบกุลสตรีสมัยก่อน ต่อมาได้กราบทูลลาไปมีครอบครัว โดยสมรสกับนายเฉลิม ดุละลัมพะ มีบุตร 1 คน  นางประภา เป็นผู้มีอัธยาศัยงดงาม มีจิตใจดี เป็นที่รักเคารพของคนรอบข้าง มีใจรักในความป็นไทย ยืดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปี่ยมล้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมาโดยตลอด

ข่าวอื่นในหมวด