ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่จังหวัดน่าน

เวลา 18.05 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งก่อตั้งชมรมฯ ในปี 2560 ดำเนินกิจกรรม อาทิ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน" "พี่สอนน้อง" "บ้านในโรงเรียน" มีการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก กิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ ศิลปะ และทักษะอาชีพ ทำให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัครฯ 20 คน ใช้หลักการทำงาน 3 ส. คือ ส่งเสริมให้สมาชิกรักและเห็นคุณค่าในตนเอง, สร้างสรรค์ คือ มีรูปแบบแนวคิดและการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และ สร้างสุข เป็นการดำรงตนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีกิจกรรม อาทิ บริการให้คำปรึกษา พัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ส่งเสริมทักษะอาชีพ ศิลปะสร้างสรรค์ และการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กิจกรรมเด่น คือ งาขี้ม้อนสู่ขนมพื้นบ้าน แกะสลักหัวเรือ เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจปักผ้าชนเผ่า และเครื่องเงินน่าน

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วันของจังหวัด ซึ่งดำเนินโครงการฯ มาเป็นเวลา 19 ปี มีการขยายเครือข่ายที่เข็มแข็ง โดยจัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ครอบคลุม 15 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมาย คือ คนน่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายในการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน เป็นวาระจังหวัดน่าน ในปี 2555 โดยมีรูปแบบการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย "เด็กน่าน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต เครือข่ายการป้องกัน ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"

ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อเป็นแนวทางจัดการปัญหาต่าง ๆ

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจังหวัดน่านมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 86,232 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 282 ชมรม ศูนย์เพื่อนใจฯ 65 แห่ง และทุกวันพุธ ข้าราชการ และประชาชน จะสวมเสื้อชมรมทูบี นัมเบอร์วันจังหวัดน่าน

ข่าวอื่นในหมวด