7HDร้อนออนไลน์

ผู้ถือหุ้นโรงแรมดาราเทวี ยื่นฟ้องอาญาผู้สอบบัญชี โกงเจ้าหนี้ ตกแต่งบัญชีซ่อนเร้นจากการถูกอายัดทรัพย์

ผู้ถือหุ้นโรงแรมดาราเทวี ยื่นฟ้องอาญาผู้สอบบัญชี โกงเจ้าหนี้ ตกแต่งบัญชีซ่อนเร้นจากการถูกอายัดทรัพย์
วันนี้ (26 ม.ค. 65) นายจำปา โพธินาม ผู้ถือหุ้น บจก.โรงแรมดาราเทวี และ บจก.ดาราเทวี เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อผู้สอบบัญชีของทั้ง 2 บริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท IFEC ด้วย โดยยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2 คดี เป็นคดีเลขที่ อ.30/2565 และ อ.35/2565 และยื่นกล่าวโทษต่อสภาวิชาชีพบัญชี และร้องขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนการเป็นผู้รับอนุญาตสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

นายจำปา เผยอีกว่า ผู้สิบบัญชีคนดังกล่าว ปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินอันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งยังยินยอมและร่วมมือกับกรรมการของ บจก.โรงแรมดาราเทวี กระทำ ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมเอกสารทางบัญชีอันไม่เป็นไม่ตามความเป็นจริงอย่าง เช่น ยอมให้กรรมการ บริษัทโรงแรมดาราเทวี จำกัด โอนย้ายเงินรายได้ทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น เพื่อซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดอายัดได้ หรือการยอมให้ออกใบกำกับภาษีในนามของ บจก.โรงแรมดาราเทวี ซ้ำ เพื่อตกแต่งงบการเงินและจงใจให้ผู้ใช้งบการเงินของบจก.โรงแรมดาราเทวี เห็นว่ากิจการมีรายได้ แต่ว่าไม่มีเงินสดเข้าสู่บัญชีธนาคารของบริษัทเลย โดยการกระทำทั้งหมดนั้นกรรมการและผู้สอบบัญชีรู้อยู่แล้วว่า หากมีเงินถูกโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารของ บจก.โรงแรมดาราเทวี จะต้องถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์ ดังนั้นการกระทำเหล่านี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย้ายเพื่อซ่อนเร้นรายได้จากการถูกเจ้าหนี้อายัดทรัพย์ เป็นการโกงเจ้าหนี้และทำให้เจ้าหนี้เสียหาย

ขณะเดียวกัน ผู้สอบบัญชีคนดังกล่าว ได้ให้การรับรองงบการเงินประจำปี 2563 ทั้งที่ไม่ได้เปิดเผยประเด็นดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีความผิดทั้งพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 และกฎหมายภาษีอากร ฉะนั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ควรรีบบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้สอบบัญชี เนื่องจากความผิดเหล่านี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และไม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม หากสอบสวนแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าผู้สอบบัญชีคนนี้ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ขาดคุณสมบัติ สำนักงาน ก.ล.ต. ควรจะต้องรีบพิจารณาสั่งการตักเตือน และพักการให้ความเห็นชอบ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบแล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี