ข่าวภาคค่ำ

บริษัทอาคเนย์ประกันภัย แจ้งปิดรับประกันวินาศภัย

ข่าวภาคค่ำ - หลังโควิด-19 ระบาดหนัก บริษัท อาคเนย์ประกันภัย ประกาศปิดกิจการ ลอยแพลูกค้าทั้งหมด ให้ คปภ.ดูแล

บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจํากัด มหาชน ส่งหนังสือด่วน ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยสรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างมาก แม้ที่ผ่านมาจะพยายามปรับโครงสร้าง และขายหุ้นบริษัทในเครือ และจ่ายสินไหมชดเชยโควิด-19 ไปกว่า 9,900 ล้านบาท และแม้ว่าขณะนี้บริษัท จะมีทรัพย์สินสุทธิเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท มากกว่าจำนวนหนี้สิน แต่การกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินและเงินกองทุนของบริษัท ให้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมจึงมีมติให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และส่งคืนใบอนุญาตฯ ต่อนายทะเบียนตามกฎหมาย รวมทั้งได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วเห็นว่า ควรส่งมอบให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.พิจารณาคืนเบี้ยประกัน และดูแลกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 รวมทั้งจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเมื่อมติดังกล่าวถูกเผยแพร่ ปรากฏว่าประชาชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก