7HDร้อนออนไลน์

ธปท.สำรองธนบัตรมูลค่า 27,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงตรุษจีนปี 65

26 มกราคม 2565 นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2565 ที่ความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปกติ  ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19 มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้ว ประมาณการว่า ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีน น่าจะมีการเบิกจ่ายธนบัตรเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ประมาณ 27,000 ล้านบาท แต่เทียบกับเทศกาลตรุษจีนปีก่อน จะลดลงประมาณร้อยละ 3

ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ ไว้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด