ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565

ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน กอปรกับประสบการณ์และความทรงจำอันดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟ้น ตลอดจนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง