ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ที่จังหวัดลพบุรี

เวลา 09.19 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล ซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการ 12 ไร่ ปลูกพืชผักหลายชนิด ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา และได้รับการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในช่วงแรกสามารถผลิตพืชผักกว่า 20 ชนิด ผลิตผลสำคัญ 5 ลำดับแรก ได้แก่ ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักสลัด ผักกาดเขียวปลี และมะเขือ มีการปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน 500 ต้นพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุม โดยโครงการทหารพันธุ์ดีของกองทัพบก มีพื้นที่ปลูกพริกไทย รวม 11 หน่วย 8 พื้นที่ใน 6 จังหวัด รวม 6,255 ต้น อาทิ ค่ายภูมิพล และโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

ที่ผ่านมา ได้ทดลองปลูกฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีข้อบ่งใช้ในบัญชีสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติว่ามีสารแอนโดกราโฟไลต์และอนุพันธ์ มีบทบาทในการเข้าจับเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส สามารถรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง หลังทดลองใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลฯ พบว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้น จึงมีแผนส่งฟ้าทะลายโจรในโครงการฯ ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ หากผ่านเกณฑ์จะส่งเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตยาแคปซูล ที่โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในอนาคต

ปัจจุบันมีผักในโครงการฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 8 ชนิด ได้แก่ หัวไชเท้า ผักบุ้งจีน ผักสลัดคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คะน้า กวางตุ้งใบ และกวางตุ้งฮ่องเต้ นอกจากนี้ ได้ปลูกหัวผักกาดขาว หรือหัวไชเท้า ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี ผลิตได้มากกว่า 4,000 กิโลกรัม โดยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแล้ว 1,000 กิโลกรัม เพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสภากาชาดไทย

สำหรับผลผลิตทั้งหมดในโครงการฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์เป็น 3 ส่วน ได้แก่ นำมาประกอบอาหารสำหรับกำลังพล และผู้ป่วยในโรงพยาบาล กับจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก เป็นการสร้างรายได้ให้กับหน่วย เพื่อเป็นทุนทรัพย์ใช้พัฒนาหน่วยงาน

ที่ผ่านมามีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้คงผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่เป็นกำลังสำคัญของโครงการฯ ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริม เมื่อปลดประจำการ

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากกำลังพลมีความสามารถในการทำผักปลอดภัยได้แล้ว จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ผักน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โดยจะปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และกระเจี๊ยบเขียว ชนิดละ 1 ไร่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2565 และจะเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อนำไปประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ

เวลา 12.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล ซึ่งดำเนินการสนองพระราชดำริ บนพื้นที่ของกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ที่เดิมปลูกข้าวแบบลดต้นทุน มาปลูกผักปลอดภัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานเป็นทุนในการเพาะปลูก นอกจากนี้ ได้จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง และโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกผักปลอดภัย ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ ย้ายกล้า การเพาะปลูก การเก็บผลผลิต ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ และประมง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนได้ โดยในอนาคตจะขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างครบวงจร ได้ทดลองผลิตน้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล ที่นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลแล้ว ยังสามารถใช้องค์ความรู้ต่อยอดพัฒนา ให้เป็นแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยที่มีคุณภาพ สำหรับประชาชน กำลังพล และครอบครัวของตนเอง

นอกจากนี้ ยังจัดทำโครงการกระบือบำบัด โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพระงาม โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ซึ่งได้นำกระบือมาใช้พัฒนาทักษะ ฝึกพัฒนาการ แก้ไขข้อบกพร่องให้แก่เด็กพิเศษ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การตีบอลบนหลังกระบือ การโยนบอลลงตะกร้า เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ซึ่งเด็กที่เข้ารับการฝึกมีพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และภาษาดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ในการนี้ พระราชทานชื่อลูกกระบือเพศเมีย ที่คลอดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ว่า "ร้อยเรียง"

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรโครงการทดสอบความเสถียรของเมล็ดพันธุ์ผัก 19 ชนิด ที่ได้นำเมล็ดพันธุ์จากโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน มาทดลองเพาะปลูก โดยทดสอบอัตราความงอก เพื่อหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจะพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก และให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย ที่มีเครือข่ายเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ขยายเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยต่อไป นอกจากนี้ ยังได้สนองพระราชดำริในการปลูกพริกไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย โดยผลผลิตที่ได้จะนำส่งวังสระปทุม เพื่อแปรรูปเป็นพริกไทยดอง ทั้งนี้การดำเนินโครงการเพาะปลูกผักต่าง ๆ ได้รับการรับรองผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP ด้วย

การดำเนินโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ นับเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักที่มีคุณภาพ และปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน สามารถนำมาจำหน่ายลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนให้มีความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันธุ์ดี ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน

ข่าวอื่นในหมวด