ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงาน ราชวินิตร่วมใจ 64

เวลา 10.55 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงาน "ราชวินิตร่วมใจ 64" ณ หอประชุมโรงเรียนราชวินิต ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 45 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนฯ เมื่อปี 2509 โดยพระราชทานนามว่า "ราชวินิต" หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดี รวมทั้ง จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา สนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ

โอกาสนี้ ได้มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครู เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียนดีเด่น พร้อมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุด "เฉลิมราชสดุดีจักรีวงศ์" รวมทั้งเปิดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา พัฒนาการเรียนรู้ สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ที่จัดแสดงผลงานและรางวัลจากการจัดการเรียนการสอน ที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาปรับใช้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับปีการศึกษา 2564 โรงเรียนฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 2,445 คน

ข่าวอื่นในหมวด