ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เช้าวันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ ไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกรุงหยัน หมู่ที่ 2 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสังข์ ในอำเภอทุ่งใหญ่โดยเร่งด่วน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 70,000 ไร่ ได้ตลอดปี และเลี้ยงสัตว์ได้ โดยสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2561 สร้างเป็นเขื่อนดินประเภททำนบดินแบ่งโซน เพื่อปิดกั้นลำคลองสังข์ สามารถเก็บกักน้ำที่ระดับเก็บกัก 36.57 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านกรุงหยัน หมู่ที่ 2, บ้านหมู่บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 4, บ้านป่าคลองกรุงหยัน หมู่ที่ 5, บ้านถ้ำเพดาน หมู่ที่ 7 และบ้านบ่อปลา หมู่ที่ 8 ตำบลกรุงหยัน ประมาณ 1,887 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 22,000 ไร่ ได้เพียงพอตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถบรรเทาภัยแล้ง และบรรเทาอุทกภัย ซึ่งประสบความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี

ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ บริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ-หัวตรุด พร้อมกับดูสภาพพื้นที่โครงการฯ ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไข ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย เน้นเรื่องการจัดสร้างและการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อการเก็บกักน้ำกับการระบายน้ำออกสู่ทะเล โดยกรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงาน กปร. สนองพระราชดำริโดยกำหนดแผนการขุดคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ความยาวประมาณ 18.64 กิโลเมตร พร้อมกับก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว, คลองท่าเรือ-หัวตรุด และก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำ จำนวน 7 แห่ง เพื่อให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช และลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ 90 ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง มีราษฎรได้รับประโยชน์ 32,253 ครัวเรือน ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี่ยงเมือง มีพื้นที่รับประโยชน์ 2 ฝั่งคลอง จำนวน 17,400 ไร่ และสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในหน้าแล้งได้ถึง 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวอื่นในหมวด