ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

ที่ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 77

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2468 ที่จังหวัดสมุทรปราการ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังฆราชา ได้บรรพชาเป็นสามเณร ขณะมีอายุ 14 ปี ที่วัดสังฆราชา ต่อมาปี 2488 ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำ ด้วยความขยันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา จึงสอบพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรมได้โดยลำดับ เมื่อถึงชั้นสูง จึงได้ไปศึกษาในสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และกลับไปสานต่องานที่วัดปากน้ำ จนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ตั้งแต่ปี 2508 จวบจนมรณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างคุณูปการในหลายด้าน ทั้งงานปกครอง งานการศึกษา และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ อาทิ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อปี 2557-2560

ข่าวอื่นในหมวด