ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนรับมอบ และนำส่งต่อยังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 10 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อำเภอปลาปาก, อำเภอท่าอุเทน, อำเภอนาแก, อำเภอศรีสงคราม, อำเภอธาตุพนม, อำเภอนาทม, อำเภอนาหว้า, อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอเรณูนคร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จำนวน 3,885 คน ได้รับผลกระทบ จำนวน 326 คน รวมจำนวนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด จำนวน 9,040 ตัว จากการเลี้ยงทั้งหมด 122,979 ตัว

ข่าวอื่นในหมวด