สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

View icon 199
วันที่ 31 ม.ค. 2565
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.55 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในการนี้ ถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 รูป จากนั้น พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 875 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงาน มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ตามธรรมดา คนเราเมื่อดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ย่อมมีเรื่องที่จะต้องคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ การที่บุคคลจะสามารถคิด ตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญ คือความสุขุมรอบครอบ มิใช่ด่วนคิดด่วนทำด้วยความรีบร้อน วู่วาม ผู้ที่มีความสุขุมรอบครอบ ไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใด ก็จะพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจ่างชัดตามเป็นจริง แล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำการใด ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างครบถ้วนทุกด้าน บัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตน ให้มีความสุขุมรอบคอบเป็นปรกตินิสัย จะได้สามารถคิดตัดสินใจโดยไม่บกพร่องผิดพลาด อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและกิจการงานสืบไป"

เวลา 13.15 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2560-2569 โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 18 คน

ศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน, มีครู ตชด. 6 นาย และครูอัตราจ้าง 5 คน โดยโรงเรียนได้สนองพระราชดำริ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทย เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษา "มลายูถิ่นภาคใต้" มีการส่งเสริมให้นักเรียนออกเสียงพยัญชนะ และสระ ตามรูป, อ่านออกเสียง, เขียนตามคำบอก และคัดลายมือเป็นประจำ ส่งผลให้ปีการศึกษา 2563 นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินผลด้านการเขียน และการอ่านภาษาไทยระดับดี และดีมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา 2564 ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand ครูประจำชั้นนำแบบฝึกหัดไปให้นักเรียนที่บ้านทุกวัน

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องพยาบาล มีการตรวจสุขภาพนักเรียน และการให้วัคซีนต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดโรค และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ และการจัดทำบัญชีงานอาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย และได้ขยายผลสู่ชุมชนโดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร จัดกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การปลูกผักสวนครัว, การทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก, การปลูกไม้ผล, การเพาะเห็ด, การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์

ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงาน กปร. ได้สนองพระราชดำริ ดำเนินการก่อสร้างฝายบ้านภักดี และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมถังเก็บน้ำ สำรองน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนฯ และประชาชนในหมู่บ้านสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง แล้วเสร็จเมื่อปี 2564 ปัจจุบันน้ำเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านการฝึกอาชีพนักเรียน ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการอาชีพนครยะลา เข้าไปอบรมวิชาชีพการตัดผมระยะสั้นแก่ครูและนักเรียน สำหรับกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครูประจำชั้นได้นำอาหารปรุงสำเร็จไปแจกจ่ายแก่นักเรียนที่บ้านทุกวัน สำหรับนมผงจะแจกจ่ายเป็นรายสัปดาห์แก่นักเรียนทุกคนในวันจันทร์ เพื่อเป็นอาหารเสริม

นอกจากนี้ มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน อาทิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านภักดี ให้ความรู้เรื่องการทำผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรง ซึ่งเป็นผึ้งธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง, สบู่เหลว, สบู่ก้อน และเซรั่ม และกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านภักดี ให้ความรู้เรื่องการทำไม้กวาดดอกหญ้า

ข่าวอื่นในหมวด