ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดชุมพร

วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายให้ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร โดยเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อปี 2540 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง-พนังตัก ที่ค้างอยู่ 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 18 ล้านบาท ให้ กรมชลประทาน ยืมไปดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ 3 แห่ง และสามารถระบายน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2540 ก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียง 1 วัน ปัจจุบัน สำนักงาน กปร. และ กรมชลประทาน ได้วางแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ อาทิ ขุดคลองระบายน้ำ, ปรับปรุงขุดคลองระบายน้ำสายหลัก และก่อสร้างประตูระบายน้ำหาดแตง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ระบายน้ำในฤดูฝน และช่วยพื้นที่เกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปเปิดศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำหลักการทรงงานมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด