7HDร้อนออนไลน์

อย. ออสเตรเลีย อนุมัติใช้ "โมเดอร์นา" ในเด็ก 6-11 ขวบ ฉีด 2 เข็ม ขนาด 50 ไมโครกรัม

ความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6-11 ขวบ วันนี้ (24 ก.พ.65) บริษัท โมเดอร์นา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 ก.พ.65 องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับการป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 6-11 ขวบ โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็ม ด้วยขนาด 50 ไมโครกรัมต่อเข็ม

ทั้งนี้การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 ของวัคซีนโมเดอร์นาในเด็กยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพในการใช้วัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน ในกลุ่มประชากรเด็ก การศึกษาถูกจำแนกออกเป็น 3 ช่วงกลุ่มอายุ ได้แก่
1) 6 ปี ถึงน้อยกว่า 12 ปี
2) 2 ปี ถึงน้อยกว่า 6 ปี
3) 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 2 ปี

ข้อมูลที่นำเสนอแก่องค์การอาหารและยา ประเทศออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่าการให้วัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม เป็นวัคซีนชุดหลักจำนวน 2 เข็ม ในเด็กอายุ 6 ขวบ ถึงน้อยกว่า 12 ขวบ มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ด้อยไปกว่ากลุ่มอายุ 18-25 ปี โดยพบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเด็กจะสูงกว่าในวัยหนุ่มสาว 1.5 เท่า และมีอัตราการตอบสนองอยู่ที่ 99.3% ของกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่เข้าร่วมในการศึกษาได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ขนาด 50 ไมโครกรัม จำนวน 2 เข็ม มีความทนต่อยาได้ดี