ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมเชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือที่พระราชทานไว้ไปกล่าว เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ได้น้อมนำเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี พร้อมด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,500 ชุด มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกำนัน เป็นผู้แทนรับมอบ โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ก่อนลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลละหาร และตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี 5 ครอบครัว

จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 อำเภอ 82 ตำบล 351 หมู่บ้าน 20 ชุมชน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 65,167 ไร่ ประชาชนเดือดร้อน 15,458 ครัวเรือน และเสียชีวิต 2 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายกลับเป็นปกติแล้ว เหลือบางส่วนที่อยู่ติดกับแม่น้ำและลุ่มน้ำ กับในที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่

ข่าวอื่นในหมวด