ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 6/2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายของมูลนิธิฯ ครั้งที่ 6/2565 พร้อมกับมอบโล่ ใบรับรอง และเกียรติบัตรภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 17 แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 25 แห่ง

โครงการหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การเกิดก๊าซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมรับผิดชอบแก้ไข ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิต จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาต้นแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เริ่มโครงการฯ เมื่อปี 2559 ดำเนินงานร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการหลวง และกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ใน 5 มิติ อาทิ มิติการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, มิติการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ และมิติการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังมุ่งนำรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบยั่งยืนที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสาน รักษา ต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน สู่การสร้างประโยชน์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นในหมวด