ครม.อนุมัติงบฯ กว่า 5,000 ล้านบาท ช่วยภัยแล้ง

View icon 19
วันที่ 30 มี.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ครม.อนุมัติงบกลาง 5,615 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในปี 2565 จำนวน 2,525 รายการ

โดย คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5,615 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จำนวน 2,525 รายการ

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 24 จังหวัด นอกเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค 50 จังหวัด และพื้นที่เกษตรกรรม นอกเขตชลประทานที่เพาะปลูกนารอบที่ 2 (นาปรัง) จำนวน 11 จังหวัด พื้นที่ปลูกพืชต่อเนื่อง (ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน 4 จังหวัด รวมทั้งพื้นที่ด้านคุณภาพน้ำ ที่ต้องเฝ้าระวังการรุกล้ำของน้ำเค็ม ที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน 5 จังหวัด จึงเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 จำนวน 9 มาตรการ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานโครงการเร่งด่วน ที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามผลการประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้วย