ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ไปประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้ประสานกรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 7 โครงการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 โครงการ และจังหวัดลพบุรี 1 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำ จึงพิจารณาต่อยอดสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอด เพิ่มอีก 9 โครงการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 8 โครงการ และจังหวัดลพบุรี 1 โครงการ เพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้พระราชทานไว้

ในตอนบ่าย ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในตำบลห้วยใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 11,250 ไร่ บรรเทาอุทกภัยในเขตตำบลห้วยใหญ่ และริมแม่น้ำป่าสัก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภค มีรายได้เสริม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดฯ 

สำหรับโครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2560 ประกอบด้วย งานก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ในพื้นที่ 50 ไร่ ความจุประมาณ 373,000 ลูกบาศก์เมตร, งานขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก, งานขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านโคก และก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน โดยใช้น้ำต้นทุนจากแก้มลิงห้วยใหญ่ สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 2,000 ไร่ ช่วงฤดูแล้ง 400 ไร่ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรของราษฎรบ้านห้วยแหน และใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก

ข่าวอื่นในหมวด