7HDร้อนออนไลน์

แรงงานได้เฮ!! สมุทรสาครยกเลิกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ มีผลตั้งแต่วันนี้ สงกรานต์นี้ไปไหนก็ได้ถ้าทำตามระเบียบ

วันนี้ (7 เม.ย. 65) นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กำกับการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประกาศคำสั่ง จ.สมุทรสาคร ที่ 918/2565 ฉบับที่ 106 เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยคำสั่งดังกล่าวมีใจความระบุว่า ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่ง จ.สมุทรสาคร เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ จำนวน 3 ฉบับ

2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ดังนี้
2.1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อมีการทำกิจกรรม หรือใกล้ชิดบุคคลอื่น หรือเดินทางออกนอกเคหสถาน
2.2 เว้นระยะห่าง (Social distancing) จากบุคคลอื่น ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
2.3 สถานประกอบการมีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานประกอบการ อาคาร สถานที่ทำงาน หรือสถานที่จัดกิจกรรม
2.4 สถานประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เป็นห้วงเวลาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 15 วัน หรือทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
2.5 สถานประกอบการต้องจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่ของสถานประกอบการ แรงงานข้ามชาติและสถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร ในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

3.บรรดาคำสั่ง ประกาศหรือหนังสือใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

624ee80bd09b64.02021143.jpg

624ee80bb831a4.34126119.jpg

ข่าวอื่นในหมวด