ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2564

ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในหอสมุดแห่งชาติ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รางวัลชนะเลิศการเรียนรู้มหาธีรราชปรัชญา ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "A Walking School Book ตำราเรียนที่เดินได้"

โดยมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิฯตระหนักรู้ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี เป็นรากฐานการพัฒนาตนเอง และสังคม เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพตามแนวพระราชดำริ ส่วนการผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นกิจกรรมตามพระบรมราชกุศโลบาย ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นเครื่องมือในบ่มเพาะอุปนิสัยข้าราชบริพาร ข้าราชการ และพสกนิกร ผ่านศิลปะการแสดง

โดยโรงเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, ระดับชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ส่วนโรงเรียนที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้แก่ โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โอกาสนี้ ประทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จำนวน 21 คน โดยเป็นนักเรียนตัวอย่างที่เรียนดีและประพฤติดี พร้อมกับประทานเงินสนับสนุนกองทุนแก่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย 21 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด