ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรค และความต้องการการใช้น้ำเพื่อขยายผลต่อยอดโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ราษฎรสำหรับอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ขนาดความจุ 5.65 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นเขื่อนดินแบบ Zone Type มีอาคารระบายน้ำล้น และอาคารท่อส่งน้ำ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเก็บกัก ร้อยละ 3.36 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ 5 สาย ความยาวรวม 17.471 กิโลเมตร สำหรับการบริหารจัดการน้ำ ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 92 สามัคคีพัฒนาคลองชลประทาน และกลุ่มพื้นฐาน 2 กลุ่ม มีสมาชิก จำนวน 72 คน ครอบคลุมพื้นที่ 1,286 ไร่

ข่าวอื่นในหมวด