เช้านี้ที่หมอชิต

รองนายกฯ ยืนยันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการเรียนการสอน

เช้านี้ที่หมอชิต - รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะปรับเปลี่ยนให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ เพราะไม่อยากให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสับสนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ว่า ปัจจุบันได้กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะ และสมรรถนะไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และผลงานจากการเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยให้เพิ่มพูนศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ และการวัดผลประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม สอดคล้อง ตอบสนองต่อหลักสูตรสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

ดังนั้น จึงยืนยันที่จะใช้หลักสูตรนี้ต่อไป จนกว่าจะเห็นสมควรให้มีการปรับปรุง แต่หากจะมีการปรับปรุง ก็สามารถทำได้ในบางจุด โดยเฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด คือ ระยอง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งอนุญาตให้นำหลักสูตรนี้ไปต่อยอด

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ก็เห็นชอบไม่ให้มีการเปลี่ยนไปเป็นหลักสูตรใหม่ เพราะอาจจะจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกด้วย