เกาะกระแสออนไลน์

ราชกิจจาฯ ประกาศ นั่งรถด้านหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มีโทษปรับ 2,000 บาท

จากกรณที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือประมาณวันที่ 5 กันยายน 2565

มีสาระสำคัญกำหนดให้รถยนต์โดยสารต้องจัดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ หรือมีส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาเดินทาง ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด เว้นแต่มีเหตุผลทางด้านสุขภาพ แต่ต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ ระบุว่า มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์
2.คนโดยสาร ที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 148 ระบุไว้ชัดว่า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง