เจาะประเด็นข่าว 7HD

กมธ.รธน. มีมติแก้ไขมาตรา 128 ใช้ 100 หารคำนวณ ที่นั่ง สส.ปาร์ตี้ลิสต์

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีมติใช้ 100 หารคำนวณ ที่นั่ง สส.ระบบบัญชีรายชื่อ

ในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีมติแก้ไข มาตรา 128 ในเรื่องการคำนวณที่นั่ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ด้วยการคำนวณหาร 100 ด้วย 32 เสียง และสูตรหาร 500 จำนวน 11 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

โดยกรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า การใช้ 100 ในการคำนวณ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2564 มาตรา 91 ที่กำหนดการคำนวณสัดส่วน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้เป็นสัดส่วน ที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวมของพรรคการเมือง ที่ได้รับเลือกตั้งรวมทั้งประเทศ

โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร โฆษกคณะกรรมาธิการดังกล่าว เปิดเผยว่า สูตรการคำนวณ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน มาหารเฉลี่ย เพื่อหาจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ไม่มีการกำหนดจำนวน สส. ที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี ซึ่งกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อย ที่เห็นต่าง ได้สงวนคำแปรญัตติไว้ เพื่อไปพิจารณาต่ออีกครั้งในวาระ 2-3 ต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภา ได้แก่ นายระวี มาศฉมาดล สส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่, นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมาธิการฯ ในสัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย และสมาชิกวุฒิสภา จำนวนหนึ่ง

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล หลังจากกรรมาธิการดังกล่าวมีมติ ก็จะต้องพิจารณาต่อว่าผู้สงวนคำแปรญัตติหรือไม่ และจากนั้นจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมรัฐสภา