7HD ร้อนออนไลน์

สยอง!! ยึดงูพิษและสัตว์ป่าควบคุมกว่า 600 ตัว คาสนามบินสุวรรณภูมิ พบลักลอบนำเข้าจากตะวันออกกลาง

วันนี้ (12 พ.ค.65) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจยึดงูพิษทะเลทรายมีชีวิต งูพิษอาหรับ งูพิษ Sahala Viper รวม 35 ตัว และกิ้งก่ามีชีวิต จิ้งเหลนมีชีวิต งูมีชีวิต แมงป่องมีชีวิต รวม 601 ตัว รวมทั้งสิน 636 ตัว ณ คลังสินค้าระหว่างประเทศขาเข้าของบริษัท การบินไทย ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทั้งหมดขนส่งมาเครื่องบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS507/30

627d04f26720e9.19898729.jpg

นายนายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 23 ฐานนำเข้าสัตว์ป่าควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242,244 ฐานนำของต้องกำกัดหรือของต้องห้าม เข้ามาในราชอาณาจักร ความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 มาตรา31 ฐานนำสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต

627d0505de9eb1.70817230.jpg

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางมีชีวิตทั้งหมด และมอบหมายให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปแจ้งความกับตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิด และได้ส่งมอบสัตว์ป่าให้กับกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ในส่วนแมลงของกลางมอบให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปจำแนก และดูแลตามระเบียบต่อไป

ขอบคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช