ข่าวในพระราชสำนัก

นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

วันนี้ ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาตมหาเถร) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนาม พระธรรมปัญญาบดี เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า "พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลก สุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

พระพรหมวชิราธิบดี มีนามเดิมว่า พีร์ ผ่องสุภาพ เกิดที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายคำ และนางเจริญ ผ่องสุภาพ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนราษฎร์สุธานุสรณ์ โดยอุปสมบท ได้รับฉายาว่า สุชาโต หมายความว่า "ชาติกำเนิดที่ดีงาม" ได้ศึกษาเล่าเรียนสามารถสอบได้นักธรรมเอก และย้ายมาจำพรรษาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค  จากนั้น ไปศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ประเทศอินเดีย และกลับมาปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และนายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวอื่นในหมวด