ข่าวในพระราชสำนัก

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดสุรินทร์ และนครราชสีมา

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่นายอำเภอ 15 อำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ

จากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในอำเภอท่าตูม 5 ครัวเรือน พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ได้ทราบ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565 มีประชาชนได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ 661 ครัวเรือน

ในตอนบ่าย ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 479 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย แล้วลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนในอำเภอบัวใหญ่ 5 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ 12 อำเภอ 484 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด