ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาครูและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาครูและโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพครู ทั้งด้านความรู้และทักษะอย่างทันต่อสภาวการณ์ และการพัฒนาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ

พร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน on site ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่นอกจากจะต้องมีมาตรการป้องกันสุขภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการเร่งฟื้นฟูความรู้และทักษะจำเป็นที่ขาดหายไปสำหรับนักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย ในห้วง 2 ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคได้อย่างตรงเป้าหมายตามบริบทความต้องการของพื้นที่ และการปรับใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และในภาพรวมของระบบการศึกษาที่จะส่งต่อเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ระดับอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวทางการยกระดับวิชาชีพครูด้วย

ข่าวอื่นในหมวด