ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน "พระกำลังแผ่นดิน" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรของมูลนิธิฯ โอกาสนี้ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้นำคณะทำงาน กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสัตย์ปฏิญาณสืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากนั้น เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงสู่จุดหมายของความยั่งยืน โครงการหลวง กำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี 2512 และได้ขยายการพัฒนาไปในกลุ่มบ้านต่าง ๆ ต่อมา ในปี 2548 รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในรูปแบบองค์การมหาชน เพื่อขยายผลการพัฒนาไปในพื้นที่อื่น จาก 39 แห่งที่โครงการหลวงดูแล อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จากชุมชนไร่หมุนเวียน 966 ไร่ เปลี่ยนเป็นชุมชนฟื้นฟูป่าด้วยการเกษตรที่เพียงพอแก่การดำรงชีวิต และสร้างรายได้ที่พอเพียง มีการส่งเสริมความรู้ ผ่านนิทรรศการมีชีวิต "โครงการหลวง ถอดรหัส จากเขา สู่เรา" ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายการทำงานในภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คือ การวิจัยพันธุ์พืชที่เหมาะสม การใช้พลังงานทดแทน ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อลดลง ผลผลิตจึงต้องเน้นคุณภาพและตอบสนองตามความนิยม การพัฒนาสู่เป้าหมายชุมชนพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงยังต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการ ผลิตพืชที่ปลอดภัย สร้างตราสินค้าที่ประชาชนเชื่อมั่น และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวอื่นในหมวด