เช้านี้ที่หมอชิต

กระทรวงมหาดไทย เร่งพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการผ้าไทยภาคอีสาน

เช้านี้ที่หมอชิต - ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "Coaching ผ้าขิด ลายนารีรัตนราชกัญญา" เพื่อสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จุดดำเนินการที่ 3 จังหวัดขอนแก่น

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้า ต่อยอดการพัฒนาลายผ้าพระราชทาน ตามแนวพระดำริ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตลอดจนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลายผ้าพระราชทาน แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้หลากหลายด้านผ้าไทย มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย สามารถนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน