7HD ร้อนออนไลน์

ผลพระโคเสี่ยงทาย กินถั่ว น้ำ หญ้า และเหล้า พยากรณ์ว่า ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ น้ำท่าบริบูรณ์ การคมนาคมค้าขาย ตปท. เศรษฐกิจจะดีขึ้น

วันนี้ ( 13 พ.ค. 65 ) วันพืชมงคล 2565 ที่มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล  และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ที่มณฑลพิธีสนามหลวง เเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย  โดยในพิธีมีการเสี่ยงทายผ้านุ่งและ พระโคเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง

พระโค ในปีนี้ คือ พระโคพอ พระโคเพียง สายพันธุ์ขาวลำพูน พระโคในทางศาสนา พราหมณ์ หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง  และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระฤกษณะ และพระพลเทพดูแล  ซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1  เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์

ผลการเสี่ยงทาย อาหารเลี้ยงพระโค โหรหลวง ถวายคำพยากรณ์ พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำ และ หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
พระโคกิน เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง