ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันพืชมงคล 2565 พระโคเสี่ยงทาย ปีนี้เศรษฐกิจไทยเจริญรุ่งเรือง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่าแก่มาแต่โบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก แต่ละปีเกษตกรจะรอลุ้นคำทำนายของพระโค ซึ่งปีนี้พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

พระโค ในปีนี้ คือ พระโคพอ พระโคเพียง สายพันธุ์ขาวลำพูน พระโคในทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวร ซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระฤกษณะ และพระพลเทพดูแล ซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมา ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ ผลการเสี่ยงทายอาหารเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากรณ์ พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำ และหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกิน เหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง

ส่วน พระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิษฐาน เสี่ยงเลือกผ้านุ่งได้ 4 คืบ โหรหลวงพยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่