ข่าวภาคค่ำ

ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาฯ รับรางวัลคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวภาคค่ำ - ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย) รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. มอบรางวัลโล่เกียรติคุณให้กับ "ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (ประเทศไทย)" ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยมี นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ เลขานุการชมรมฯ และประธานคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ประเทศไทย ขึ้นรับรางวัล

ชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ฯ หรือ ชมรมเซ็นเซอร์ มีบทบาทหน้าที่ตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาก่อนออกอากาศ พร้อมออกใบอนุญาตรับรองให้กับผู้ผลิตสื่อโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบ เป็นการกลั่นกรองการโฆษณาเกินจริง ช่วยกำกับสื่อโฆษณาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ช่วยคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการของชมรมฯ พบว่า ผู้ผลิตสื่อโฆษณาในไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี ไม่โฆษณาเกินจริง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอให้ขยายความร่วมมือตรวจสอบเซ็นเซอร์สื่อโฆษณาที่นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง