7HDร้อนออนไลน์

เด็กยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี กม.มีผลบังคับแล้ว อายุไม่เกิน 12 ขวบ ทำผิดไม่ต้องรับโทษ

เด็กอายุไม่ถึง 12 ขวบ ทำผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2565 มาตรา 73 และ 74 แห่ง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2551 เพื่อแก้ไขช่วงอายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษอาญา โดยปรับเปลี่ยนจากเด็ก 10 ขวบ เป็น 12 ขวบ 

ทั้งนี้ตามมาตรา 73 เดิม เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แก้เป็นว่า “เด็กอายุยังไม่เกิน 12 ขวบ” กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ

ตามมาตรา 74 เดิม  เด็กอายุกว่า 10 ขวบ แต่ยังไม่เกิน 15 ปี กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แก้เป็นว่า  “เด็กอายุมากกว่า 12 ขวบ แต่ยังไม่เกิน 15 ปี” กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เด็กน้ันไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) ว่ากล่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไป และถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้

2) ถ้าศาลเห็นว่าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีคำสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อกำหนดให้ระวังเด็กไม่ให้เกิดก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 3 ปี และกำหนดจำนวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องชำระต่อศาลไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น แต่ถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาวางข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกำหนดทำนองที่บัญญัติไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้ายอมรับข้อกำหนด ให้ศาลมีคำสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อกำหนดดังกล่าว

3) ส่งตัวเด็กไปยังสถานศึกษา หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิตหรือสถานที่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็ก ตลอดระยะเวลาที่ศาลกำหนด แต่ไม่ให้เกินกว่าวันที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ 18 ปี

สำหรับเหตุผลในการแก้กฎหมายฉบับนี้  มาจากประมวลกฎหมายอาญากำหนดเกณฑ์อายุเด็ก ซึ่งไม่ต้องรับโทษ แม้ได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ที่อายุไม่เกิน 10 ขวบ แต่จากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าเด็กอายุ 12 ขวบ กับเด็ก 10 ขวบ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเป็นช่วงอายุที่พัฒนาการด้านความคิด สติ ปัญญา จริยธรรม และความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่และยังไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้อย่างดีพอ รวมทั้งเด็กยังอยู่ในวัยประถมศึกษา จึงควรให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม