ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 10.16 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 106 คน โดยดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ จึงให้ครูเข้ารับการอบรมแนวการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อนำมาสอนเพิ่มเติม ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมนำเสนอคำศัพท์หน้าเสาธงทุกเช้า และเพิ่มครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังใช้คอมพิวเตอร์มาค้นคว้าข้อมูล แต่ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อทุกคน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 4 คน ทุกคนตั้งใจจะกลับมาเป็นครู ตชด.

ด้านสุขภาพอนามัย กลุ่มประถมศึกษา พบภาวะเตี้ย 5 คน ภาวะผอม 4 คน จึงเสริมไข่ไก่และนม ให้คำแนะนำผู้ปกครอง และออกเยี่ยมบ้าน ส่วนภาวะอ้วน พบ 6 คน ส่งเสริมการออกกำลังกาย เลี่ยงอาหารหวานและมัน โอกาสนี้ กรมสุขภาพจิต กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์การเรียนฯ บ้านห้วยตง มีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม 14 ครอบครัว ผลการประเมินพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 42.86 โดยล่าช้าด้านการเข้าใจภาษามากสุด ส่วนทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ร้อยละ 76 ต่ำกว่าเกณฑ์ แก้ไขด้วยการทำกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาและสร้างวินัยเชิงบวก อาทิ ฝึกผู้ปกครองให้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก โดยใช้สื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ โดยมีครูพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ

กิจกรรมการฝึกอาชีพ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สอนการทำเจลแอลกอฮอล์เพิ่ม นอกจากสอนงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ปูกระเบื้อง และการทำรายได้จากยูทูบ
   
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทไทยออยล์ จำกัด มหาชน ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง เป็นที่แรก และจะขยายไปยังโรงเรียน ตชด. แห่งอื่น ติดตั้งเมื่อปี 2562 ช่วยลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรทำให้ไฟดับบ่อย ส่งผลถึงการศึกษาที่ไม่ต่อเนื่อง อุปกรณ์เสื่อมสภาพเร็ว และได้ต่อสายส่งกระแสไฟฟ้าไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยตง ช่วยแก้ปัญหาการเก็บวัคซีนและเซรุ่ม

จัดกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามหลักโภชนาการ โดยใช้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพียงพอ แต่ถั่วเมล็ดแห้งไม่เพียงพอ เพราะเป็นดินเหนียว สำนักงานพัฒนาที่ดินอำเภอนบพิตำ ช่วยปรับสภาพดิน และให้ปลูกในยางรถยนต์ ส่วนการพังทลายของหน้าดินใช้การปลูกหญ้าแฝก พร้อมสอนการทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน และนำผลผลิตมาแปรรูป เช่น กล้วยฉาบ และปลาดุกร้า ส่งขายผ่านระบบสหกรณ์ ช่วยให้ได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริง ตั้งแต่กิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ ทำบัญชี บันทึกการประชุม และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียน สวนยางพารา และสวนปาล์ม ปัญหาที่พบคือเส้นทางคมนาคมลำบาก โดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตก เพราะเป็นถนนลูกรัง

ข่าวอื่นในหมวด